ประกาศเทศบาลตำบลแคน เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างขยายถนนพร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ชนิดหลายช่อง (ห้วยวังกอ) บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 4 ตำบลแคน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์