- ประกาศ เทศบาลตำบลแคน เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างขยายถนนพร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 4 ตำบลแคน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 10/03/2558

- ประกาศ เทศบาลตำบลแคน เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองขุนศรี หมู่ที่ 11 ตำบลแคน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 21/04/2558

- ประกาศ เทศบาลตำบลแคน เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองขอน หมู่ที่ 9 ตำบลแคน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 21/04/2558

- ประกาศ เทศบาลตำบลแคน เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแคนน้อย หมู่ที่ 8  ตำบลแคน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 21/04/2558

- ประกาศ เทศบาลตำบลแคน เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองละคร หมู่ที่ 6  ตำบลแคน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 21/04/2558

- ประกาศ เทศบาลตำบลแคน เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนแดง หมู่ที่ 2  ตำบลแคน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 3/08/2558

- ประกาศ เทศบาลตำบลแคน เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 4  ตำบลแคน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 3/08/2558

- ประกาศ เทศบาลตำบลแคน เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนจาน หมู่ที่ 7  ตำบลแคน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 3/08/2558

- ประกาศ เทศบาลตำบลแคน เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีสำโรง หมู่ที่ 13  ตำบลแคน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 3/08/2558

- แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559

- ประกาศ เทศบาลตำบลแคน เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ตำบลแคน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 12/10/2558

- ประกาศ เทศบาลตำบลแคน เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ไตรมาสที่2) ตำบลแคน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 5/04/2559

- ประกาศ เทศบาลตำบลแคน เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ไตรมาสที่4) ตำบลแคน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 5/10/2559

- ประกาศ เทศบาลตำบลแคน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง บ้านแคน หมู่ที่ 1 ตำบลแคน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 

- ประกาศ เทศบาลตำบลแคน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง บ้านสร้างแก้ว หมู่ที่ 5 ตำบลแคน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 

- ประกาศ เทศบาลตำบลแคน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง บ้านแคนน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลแคน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 

- ประกาศ เทศบาลตำบลแคน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง บ้านนายม หมู่ที่ 3 ตำบลแคน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 

- ประกาศ เทศบาลตำบลแคน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง บ้านโนนจาน หมู่ที่ 7 ตำบลแคน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 

- ประกาศ เทศบาลตำบลแคน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง บ้านแคน หมู่ที่ 1 ตำบลแคน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 

- ประกาศ เทศบาลตำบลแคน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง บ้านโนนแดงเชื่อมบ้านสร้างแก้ว ตำบลแคน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 

- ประกาศ เทศบาลตำบลแคน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง บ้านหนองขอน-หนองสอง หมู่ที่ 9 ตำบลแคน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 

- ประกาศ เทศบาลตำบลแคน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง บ้านหนองขุนศรี หมู่ที่ 11 ตำบลแคน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 

- ประกาศ เทศบาลตำบลแคน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง บ้านแคนน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลแคน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 

- ประกาศ เทศบาลตำบลแคน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 4 ตำบลแคน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 

- ประกาศ เทศบาลตำบลแคน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 4 ตำบลแคน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 

- ประกาศ เทศบาลตำบลแคน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง บ้านสระโพธิ์ หมู่ที่ 14 ตำบลแคน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 

- ประกาศ เทศบาลตำบลแคน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง บ้านสำโรง หมู่ที่ 10 ตำบลแคน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 

- ประกาศ เทศบาลตำบลแคน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง บ้านหนองละคร หมู่ที่ 6 ตำบลแคน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 

- ประกาศ เทศบาลตำบลแคน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 4 ตำบลแคน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 

- ประกาศ เทศบาลตำบลแคน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง บ้านนายม หมู่ที่ 3 ตำบลแคน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 

- ประกาศ เทศบาลตำบลแคน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง บ้านแคนน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลแคน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 

- ประกาศ เทศบาลตำบลแคน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง บ้านหนองเหล็ก หมู่ที่ 12 ตำบลแคน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 

- ประกาศ เทศบาลตำบลแคน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง บ้านโนนแดง หมู่ที่ 2 ตำบลแคน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำรางวี ซอยหนองตู้ บ้าน แคน หมู่ที่ 1 (23/02/2561)

- ก่อสร้างฝายน้ำล้นท่อลอดกลม หมู่ที่ 14 (23/02/2561)

 -โครงการก่อสร้างลายคอนกรีตเสริมเหล็กอเนกประสงค์หนองนายม (23/02/2561)

- โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยวังกอ บ้านหนองเหล็ก หมู่ที่ ๑๒

- สอบราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ)ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน 

- ประกาศเทศบาลตำบลแคน  เรื่องโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะสำนักงานเทศบาลตำบลแคน ตำบลแคน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

- ประกาศเทศบาลตำบลแคน เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑ (ซอยข้างวัดสว่างนายม) บ้าน นายม หมู่ที่ ๓ ตำบลแคน

- ประกาศเทศบาลตำบลแคน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะสำนักงานเทศบาลตำบลแคน (10/09/2561)

- ประกาศเทศบาลตำบลแคน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑ (ซอยข้างวัดสว่างนายม) บ้าน นายม หมู่ที่ ๓ ตำบลแคน 26/09/2561

- ประกาศเทศบาลตำบลแคน เรื่องประกวดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนบ้านหนองขุนศรี บ้านหนองขุนศรี หมู่ที่ 11  26/09/2561

- ประกาศเทศบาลตำบลแคน เรื่องประกวดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองสอง ม.9 เชื่อมถนนลาดยาง บ้านโนนจาน ม.7 - บ้านสร้างแก้ว ม.5  26/09/2561

- ประกาศเทศบาลตำบลแคน เรื่องประกวดราคากลาง โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ บริเวณโรงเรียนบ้านแคน"คุรุราษฎร์ส่งเสริม" บ้านแคน ม.2 26/09/2561

- ประกาศเทศบาลตำบลแคน เรื่องประกวดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างโรงเรียนบ้านหนองขุนศรี ซอยข้างโรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา เชื่อมบ้านหนองเหล็ก  ม.12 26/09/2561

- ประกาศเทศบาลตำบลแคน เรื่องประกวดราคากลาง โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา บ้านหนองขุนศรี ม.11 26/09/2561

- ประกาศเทศบาลตำบลแคน เรื่องประกวดราคากลาง โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านโนนจาน บ้านโนนจาน ม.7 26/09/2561

- ประกาศเทศบาลตำบลแคน เรื่องประกวดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว บ้านสร้างแก้ว ม.5 26/09/2561