- ประกาศเทศบาลตำบลแคน เรื่อง การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(07/05/2557)
- ประกาศเทศบาลตำบลแคน เรื่อง การกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(23/05/2557)
- ประกาศเทศบาลตำบลแคน เรื่อง การกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(07/05/2557)
- ประกาศเทศบาลตำบลแคน เรื่อง การสอบราคา จัดซื้อ ตามโครงการจัดหาสื่อวัสดุการศึกษา 14/08/2557
- การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดหาสื่อวัสดุการศึกษา 14/08/2557

- ประกาศเทศบาลตำบลแคน เรื่อง สอบราคา โครงการก่อสร้างอาคารป้อมยามสำนักงานเทศบาลตำบลแคน คสล. 1 ชั้น (10/09/2557)

- ประกาศเทศบาลตำบลแคน เรื่อง สอบราคา โครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถสำนักงานเทศบาลตำบลแคน (10/09/2557)

- ประกาศเทศบาลตำบลแคน เรื่อง สอบราคา โครงการก่อสร้างบันไดหนองน้ำบ้านนายมพร้อมถนนคอนกรีตทางเท้า (10/09/2557)

- ประกาศเทศบาลตำบลแคน เรื่อง สอบราคา โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองน้ำบ้านนายม  (10/09/2557)

- ประกาศเทศบาลตำบลแคน เรื่อง การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแคน (สถ.ศพด.3)   (17/10/2557)


- ประกาศเทศบาลตำบลแคน เรื่อง สอบราคาซื้อ รถยนต์บรรทุกชนิดเปิดข้างเทท้าย พร้อมเครนกระเช่าซ้อมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน เทศบาลตำบลแคน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์   (24/10/2557)

- ประกาศเทศบาลตำบลแคน เรื่อง สอบราคา โครงการขุดลอกสระน้ำ บ้านสร้างแก้ว หมู่ที่ ๕ ตำบลแคน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ (๒๑/๐๑/๒๕๕๘)

- ประกาศเทศบาลตำบลแคน เรื่อง สอบราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (วัสดุสารส้มก้อนใส) เพื่อสนับสนุนกิจการประปาหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลแคน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘(๒๑/๐๑/๒๕๕๘)

- ประกาศเทศบาลตำบลแคน เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กหนองน้ำบ้านนายม บ้านนายม หมู่ที่ 3 ตำบลแคน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 10/03/2558

- ประกาศ เทศบาลตำบลแคน เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างขยายถนนพร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 4 ตำบลแคน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 10/03/2558

- ประกาศ เทศบาลตำบลแคน เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองขุนศรี หมู่ที่ 11 ตำบลแคน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 21/04/2558

- ประกาศ เทศบาลตำบลแคน เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองขอน หมู่ที่ 9 ตำบลแคน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 21/04/2558

- ประกาศ เทศบาลตำบลแคน เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแคนน้อย หมู่ที่ 8  ตำบลแคน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 21/04/2558

- ประกาศ เทศบาลตำบลแคน เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองละคร หมู่ที่ 6  ตำบลแคน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 21/04/2558

- ประกาศ เทศบาลตำบลแคน เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนแดง หมู่ที่ 2  ตำบลแคน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 3/08/2558

- ประกาศ เทศบาลตำบลแคน เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 4  ตำบลแคน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 3/08/2558

- ประกาศ เทศบาลตำบลแคน เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนจาน หมู่ที่ 7  ตำบลแคน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 3/08/2558

- ประกาศ เทศบาลตำบลแคน เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีสำโรง หมู่ที่ 13  ตำบลแคน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 3/08/2558

- แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559

- ประกาศ เทศบาลตำบลแคน เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ตำบลแคน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 12/10/2558

- ประกาศ เทศบาลตำบลแคน เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ไตรมาสที่2) ตำบลแคน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 5/04/2559

- ประกาศ เทศบาลตำบลแคน เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ไตรมาสที่4) ตำบลแคน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 5/10/2559

- ประกาศ เทศบาลตำบลแคน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง บ้านแคน หมู่ที่ 1 ตำบลแคน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 

- ประกาศ เทศบาลตำบลแคน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง บ้านสร้างแก้ว หมู่ที่ 5 ตำบลแคน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 

- ประกาศ เทศบาลตำบลแคน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง บ้านแคนน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลแคน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 

- ประกาศ เทศบาลตำบลแคน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง บ้านนายม หมู่ที่ 3 ตำบลแคน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 

- ประกาศ เทศบาลตำบลแคน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง บ้านโนนจาน หมู่ที่ 7 ตำบลแคน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 

- ประกาศ เทศบาลตำบลแคน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง บ้านแคน หมู่ที่ 1 ตำบลแคน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 

- ประกาศ เทศบาลตำบลแคน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง บ้านโนนแดงเชื่อมบ้านสร้างแก้ว ตำบลแคน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 

- ประกาศ เทศบาลตำบลแคน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง บ้านหนองขอน-หนองสอง หมู่ที่ 9 ตำบลแคน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 

- ประกาศ เทศบาลตำบลแคน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง บ้านหนองขุนศรี หมู่ที่ 11 ตำบลแคน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 

- ประกาศ เทศบาลตำบลแคน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง บ้านแคนน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลแคน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 

- ประกาศ เทศบาลตำบลแคน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 4 ตำบลแคน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 

- ประกาศ เทศบาลตำบลแคน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 4 ตำบลแคน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 

- ประกาศ เทศบาลตำบลแคน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง บ้านสระโพธิ์ หมู่ที่ 14 ตำบลแคน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 

- ประกาศ เทศบาลตำบลแคน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง บ้านสำโรง หมู่ที่ 10 ตำบลแคน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 

- ประกาศ เทศบาลตำบลแคน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง บ้านหนองละคร หมู่ที่ 6 ตำบลแคน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 

- ประกาศ เทศบาลตำบลแคน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 4 ตำบลแคน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 

- ประกาศ เทศบาลตำบลแคน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง บ้านนายม หมู่ที่ 3 ตำบลแคน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 

- ประกาศ เทศบาลตำบลแคน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง บ้านแคนน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลแคน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 

- ประกาศ เทศบาลตำบลแคน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง บ้านหนองเหล็ก หมู่ที่ 12 ตำบลแคน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 

- ประกาศ เทศบาลตำบลแคน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง บ้านโนนแดง หมู่ที่ 2 ตำบลแคน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำรางวี ซอยหนองตู้ บ้าน แคน หมู่ที่ 1 (23/02/2561)

- ก่อสร้างฝายน้ำล้นท่อลอดกลม หมู่ที่ 14 (23/02/2561)

 -โครงการก่อสร้างลายคอนกรีตเสริมเหล็กอเนกประสงค์หนองนายม (23/02/2561)

- โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยวังกอ บ้านหนองเหล็ก หมู่ที่ ๑๒

- สอบราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ)ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน