ประมวลภาพกิจกรรม  งานสีสันแห่งสายน้ำ สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีลอยกระทงตำบลแคน ประจำปีงบประมาณ พ ศ 2562

ประมวลภาพกิจกรรม โครงการหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(พอ.สว.)

ประมวลภาพ โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ "สูงวัย สูงคุณค่า ร่วมพัฒนาประเทศไทย 4.0"

ประมวลภาพ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย)ในพื้นที่ตำบลแคน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการส่งเสริมวินัยจราจรและรณรงค์สวมหมวกกันน็อก100%

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอสนมยิ้มเคลื่อนที่


ประมวลภาพ งานสนมเมืองดอกจาน ประสานใจไหว้ปู่ตา ประจำปี 2561